نسخه های وردپرس

نسخه های وردپرس

نسخه های وردپرس

نسخه های وردپرس
نسخه های وردپرس

در این مقاله از کامل ترین مرجع وردپرس در ایران به بررسی و معرفی کلیه نسخه های وردپرس  میپردازیم.

پس تا انتها با میلاد وردپرس همراه باشید.

 

بیشتر بدانید:

شاید تابحال برای شما پیش آمده باشد که نسخه های قبلی وردپرس را نیاز داشته باشید اما دسترسی به آنها برایتان مشکل باشد. در این مطلب لیست تمامی نسخه های انتشار یافته وردپرس از ابتدا تاکنون به همراه لینک دانلود آنها را قرار داده ایم.

wordpress

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

نسخه های قبلی وردپرس

آخرین نسخه

5.1.1March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

۵.۱

5.1.1March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1February 21, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

۵

5.0.4March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.3January 9, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.2December 19, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.1December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0December 6, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.9 Branch

4.9.10March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.9December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8August 2, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.7July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.6May 17, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.5April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.4February 6, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.3February 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.2January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.1November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9November 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.8 Branch

4.8.9March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.8December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.7July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.6April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.5January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.4November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.3October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.2September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.1August 2, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8June 8, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.7 Branch

4.7.13March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.12December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.11July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.10April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.9January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.8November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.7October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.6September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.5May 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.4April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.3March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.2January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.1January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7December 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.6 Branch

4.6.14March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.13December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.12July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.11April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.10January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.9November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.8October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.7September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.6May 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.5April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.4March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.3January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.2January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.1September 7, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6August 16, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.5 Branch

4.5.17March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.16December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.15July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.14April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.13January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.12November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.11October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.10September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.9May 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.8April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.7March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.6January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.5January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.4September 7, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.3June 21, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.2May 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.1April 26, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5April 12, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.4 Branch

4.4.18March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.17December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.16July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.15April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.14January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.13November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.12October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.11September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.10May 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.9April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.8March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.7January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.6January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.5September 7, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.4June 21, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.3May 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.2February 2, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.1January 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4December 8, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.3 Branch

4.3.19March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.18December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.17July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.16April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.15January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.14November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.13October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.12September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.11May 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.10April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.9March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.8January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.7January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.6September 7, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.5June 21, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.4May 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.3February 2, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.2January 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.1September 15, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3August 18, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.2 Branch

4.2.23March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.22December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.21July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.20April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.19January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.18November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.17

October 31, 2017

zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.16September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.15May 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.14April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.13March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.12January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.11January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.10September 7, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.9June 21, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.8May 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.7February 2, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.6January 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.5September 15, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.4August 4, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.3July 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.2May 7, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.1April 27, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2April 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.1 Branch

4.1.26March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.25December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.24

July 5, 2018

zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.23April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.22January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.21November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.20October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.19September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.18May 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.17April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.16March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.15January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.14January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.13September 7, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.12June 21, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.11May 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.10February 2, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.9January 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.8September 15, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.7August 4, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.6July 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.5May 7, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.4April 27, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.3April 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.2April 21, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.1February 18, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1December 18, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
بیشتر بخوان بیشتر بدان  باز شدن لینک در صفحه جدید وردپرس

4.0 Branch

4.0.26March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.25December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.24July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.23April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.22January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.21November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.20October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.19September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.18May 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.17April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.16March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.15January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.14January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.13September 7, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.12

June 21, 2016

zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.11May 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.10February 2, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.9January 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.8September 15, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.7August 4, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.6July 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.5May 6, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.4April 27, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.3April 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.2April 21, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.1November 20, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0September 4, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.9 Branch

3.9.27March 13, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.26December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.25July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.24April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.23January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.22November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.21October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.20

September 19, 2017

zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.19May 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.18April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.17March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.16January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.15January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.14September 7, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.13June 21, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.12May 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.11February 2, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.10January 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.9September 15, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.8August 4, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.7July 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.6May 7, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.5April 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.4April 21, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.3November 20, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.2August 6, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.1May 8, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9April 16, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.8 Branch

3.8.29March 21, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.28December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.27July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.26April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.25January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.24November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.23October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.22September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.21May 16, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.20April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.19March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.18January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.17January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.16September 7, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.15June 21, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.14May 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.13February 2, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.12January 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.11September 15, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.10August 4, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.9July 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.8May 7, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.7April 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.6April 21, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.5November 20, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.4August 6, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.3April 14, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.2April 8, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.1January 23, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8December 12, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.7 Branch

3.7.29March 21, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.28December 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.27July 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.26April 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.25January 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.24November 29, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.23October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.22September 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.21

May 16, 2017

zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.20April 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.19March 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.18January 26, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.17January 11, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.16September 7, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.15June 21, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.14May 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.13February 2, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.12January 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.11September 15, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.10August 4, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.9July 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.8May 7, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.7April 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.6April 21, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.5November 20, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.4August 6, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.3April 14, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.2April 8, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.1October 29, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7October 24, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.6 Branch

3.6.1September 11, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6August 1, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.5 Branch

3.5.2June 21, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5.1January 24, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5December 11, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.4 Branch

3.4.2September 6, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4.1June 27, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4June 13, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.3 Branch

3.3.3June 27, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3.2April 20, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3.1January 3, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3December 12, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.2 Branch

3.2.1July 12, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2July 4, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.1 Branch

3.1.4June 29, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1.3May 25, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1.2April 26, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1.1April 4, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1February 23, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
بیشتر بخوان بیشتر بدان  بک لینک edu

3.0 Branch

3.0.6April 26, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0.5February 7, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0.4December 29, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.3December 8, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0.2November 30, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0.1July 29, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0June 17, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

2.9 Branch

2.9.2February 15, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9.1January 4, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9December 18, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

2.8 Branch

2.8.6November 12, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.5October 20, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.4August 12, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.3August 3, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.2July 20, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.1July 9, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8June 11, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

2.7 Branch

2.7.1February 10, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7December 10, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.6 Branch

2.6.5November 25, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.3October 23, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.2September 8, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.1August 15, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6July 15, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.5 Branch

2.5.1April 25, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5March 29, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.3 Branch

2.3.3February 5, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2December 29, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.1October 26, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3September 25, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.2 Branch

2.2.3September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2.2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2.1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.1 Branch

2.1.3September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.0 Branch

2.0.11September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.10September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.9September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.8September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.7September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.6September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.5September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.4September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

1.5 Branch

1.5.2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.5.1.3September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.5.1.2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.5.1.1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.5.1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.5-strayhornSeptember 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

1.2 Branch

1.2.2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2.1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2-deltaSeptember 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2-mingusSeptember 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

1.0 Branch

1.0.2-blakeySeptember 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.0.2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.0.1-milesSeptember 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.0-platinumSeptember 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

0.71 Branch

0.71-goldSeptember 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

نسخه‌های تست و بتا

این نسخه‌ها برای تست ارائه شده. پیشنهاد می‌کنیم برای ساخت سایت اصلی از این نسخه‌ها استفاده نشود.

5.2-RC1April 26, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.2-beta3April 12, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.2-beta2April 9, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.2-beta1March 27, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1.1-RC1March 8, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1-RC2February 19, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1-RC1February 8, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1-beta3January 31, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1-beta2January 22, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1-beta1January 11, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.3-RC1January 7, 2019zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.2-RC2December 18, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.2-RC1December 17, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-RC3December 4, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-RC2November 30, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-RC1November 23, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-beta5November 16, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-beta4November 13, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-beta3November 5, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-beta2October 30, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-beta1October 24, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-RC3July 31, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-RC2July 26, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-RC1July 24, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-beta2July 19, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-beta1-43498July 17, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-beta1July 17, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.6-RC2May 15, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.6-RC1May 10, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.6-beta1May 3, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.5-RC1March 28, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.5-beta1March 21, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.3-RC1February 1, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.3-beta1January 24, 2018zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.1-beta1November 28, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-RC3November 14, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-RC2November 7, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-RC1October 31, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-beta4October 25, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-beta3October 19, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-beta2October 12, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-beta1October 5, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.1-RC2August 1, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.1-RC1July 25, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.1-beta1July 20, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8-RC2June 1, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8-RC1May 25, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8-beta2May 22, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8-beta1May 12, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.4-RC1April 18, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.3-RC1February 28, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.1-RC1January 6, 2017zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-RC3December 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-RC2December 3, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-RC1November 24, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-beta4November 16, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-beta3November 11, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-beta2November 4, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-beta1October 28, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.1-RC1September 1, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-RC4August 15, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-RC3August 13, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-RC2August 11, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-RC1July 27, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-beta4July 20, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-beta3July 13, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.6-beta2

July 6, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-beta1June 30, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.1-RC2April 22, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.1-RCApril 22, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-RC3April 11, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-RC2April 10, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-RC1March 24, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-beta4March 17, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-beta3March 10, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-beta2March 3, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-beta1February 25, 2016zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4-RC1November 25, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4-beta4November 11, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4-beta3November 4, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4-beta2October 28, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4-beta1October 22, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-RC3August 17, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-RC2August 4, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-RC1July 29, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-beta4July 22, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-beta3July 23, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-beta2July 8, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-beta1July 2, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.4-RC1July 30, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-RC4April 22, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-RC3April 21, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-RC2April 20, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-RC1April 15, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-beta4April 3, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-beta3March 26, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-beta2March 19, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-beta1March 12, 2015zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1-RC3December 18, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1-RC2December 16, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1-RC1December 11, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1-beta2November 20, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1-beta1November 14, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-RC2September 3, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-RC1August 27, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-beta4August 15, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-beta3August 6, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-beta2July 18, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-beta1July 10, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.1-RC1May 6, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9-RC2April 15, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9-RC1April 8, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9-beta3March 29, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9-beta2March 20, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9-beta1March 11, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.1-RC1January 22, 2014zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8-RC2December 10, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8-RC1December 4, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8-beta-1November 21, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7-RC2October 22, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7-RC1October 18, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7-beta2October 10, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7-beta1September 28, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-RC2July 24, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-RC1July 13, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-beta4June 21, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-beta3May 10, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-beta2April 29, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-beta1April 4, 2013zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-RC4December 6, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-RC3December 4, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-RC2November 29, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-RC1November 22, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-beta3November 13, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-beta2October 12, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-beta-1September 27, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-RC4June 13, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-RC3June 12, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-RC2June 7, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-RC1May 27, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-beta4May 3, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-beta3April 20, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-beta2April 12, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-beta1April 5, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3.2-RC1April 20, 2012zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-RC3December 11, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-RC2December 7, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-RC1December 1, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-beta4November 24, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-beta3November 8, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-beta2October 20, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-beta1October 11, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2-RC3June 29, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2-RC2June 24, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2-RC1June 14, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2-beta2May 25, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2-beta1May 12, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1.1-RC1March 29, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1-RC4February 7, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1-RC3January 22, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.1-RC2

January 1, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1-RC1December 25, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.1-beta2December 15, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1-beta1November 25, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0-RC3June 11, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0-RC2June 4, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0-RC1May 28, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0-beta2May 6, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0-beta1April 3, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9.1-RC1December 29, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9.1-beta1December 23, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9-RC1December 16, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9-beta-2December 1, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9-beta-1November 15, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.6-beta1November 12, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.5-beta1October 20, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.1-RC1July 7, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.1-beta2June 26, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.1-beta1June 20, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8-RC1July 7, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8-beta2May 23, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8-beta1May 16, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7.1-RC1February 6, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7.1-beta1January 30, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-RC2December 10, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-RC1December 1, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-beta3November 15, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-beta2November 6, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-beta1November 1, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.1-beta2August 12, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.1-beta1August 8, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6-RC1July 13, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6-beta3July 9, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6-beta2July 1, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6-beta1June 24, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5-RC3March 28, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5-RC2March 26, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5-RC1March 18, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2-RC1December 28, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2-beta3December 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2-beta2December 22, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2-betaDecember 21, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.1-RC1October 22, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.1-beta1October 17, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3-beta3September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3-beta2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3-beta1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2.1-RC2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2.1-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2-RC2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.3-RC3September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.3-RC2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.3-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.1-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.1-betaSeptember 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-RC2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-beta4September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-beta3September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-beta2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-beta1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.11-RC3September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.11-RC2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.11-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.10-RC3September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.10-RC2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.10-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.9-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.9-betaSeptember 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.8-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.7-RC2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.7-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.6-RC2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.6-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.6-beta1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.5-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.5-beta-1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.1-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2-RC2September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2-betaSeptember 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.0.1-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.0-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
0.72-RC1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
0.72-beta-1September 24, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
بیشتر بخوان بیشتر بدان  روش های کاربردی برای رفع خطای عدم بازسازی رمز عبور در وردپرس

وردپرس شبکه

وردپرس شبکه برای راه اندازی چند سایت تحت یک شبکه و یک دامین استفاده می‌شود.

mu-3.1March 11, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0.5February 10, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0.4January 22, 2011zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0.3December 12, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0.2December 1, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0.1July 30, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0June 17, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.9.2March 3, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.9.1.1January 18, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.9.1January 14, 2010zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.6November 18, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.5.2October 31, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.5.1October 30, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.5October 30, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.4aAugust 12, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.4August 12, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.3August 7, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.2July 20, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.1July 10, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.7.1April 21, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.7January 28, 2009zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.6.5November 25, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.6.3October 25, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.6.2September 30, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.6.1September 2, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.6July 28, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.5.1May 12, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.3.3February 5, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.3.2January 25, 2008zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.3October 30, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.5aOctober 3, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.5October 3, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.4October 3, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.3October 3, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.2October 3, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.1October 3, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2October 3, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.1.1October 3, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.0October 3, 2007zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
نسخه های وردپرس
نسخه های وردپرس

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
نوشته ایجاد شد 325

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا