مانند همیشه باید با css آزمایش کنید.

هدف مطابقت صفحه بندی عددی با رنگ وب سایت است بصورتیکه بخوبی به نظر برسد.